MU Choir สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Choir) ได้โชว์พลังเสียงในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------