มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก)
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2555 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานที่ประชุมอธิการบดีฯ ณ ห้องประชุม 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) มีมหาวิทยาลัยสมาชิก จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุม หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความชำนาญเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาการการบริหารจัดการ ส่งเสริม ความร่วมมือในกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

 

 

---------------------------------------------------------------