แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 4/2555


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษพลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 4/2555 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดีเด่นแก่ นายธีรศักดิ์
ศรีสันต์
วิทยาเขตกาญจนบุรี, นางสาวหทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, นางสาวนัยนา สุขสันติลาภ คณะสัตวแพทยศาสตร์, นายมงคล สะพานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์, นายสรายุทธ์ ถมอินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ นายวิชย วงศ์สุริยัน คณะศิลปศาสตร์ จากนั้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2554 จากการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 เรื่อง Systems Biotechnology: Quality & Success ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ และแสดงความยินแด่กับผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท IDEA SEED จากการแข่งขัน True innovation award เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ซึ่งมี 2 รางวัล คือ 1. จากผลงาน “Braille Cell” โดยนายศุภวิชญ์ ศิริกาญจนาวงศ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 2. จากผลงาน “ระบบตอบสนองต่อสัญญานกล้ามเนื้อ ด้วยเกมแอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต” โดย นายธาดา จิระจรัส และนางสาว ปิยะรัตน์สุธรรมพิทักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์, นายธันวา พัฒนพณิชกุลม, นางสาวชุติมา ฉ. โรจน์ประเสริฐ และนางสาวชนนิกานต์ ง้วนประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, อาจารย์ วัสกา วิสุทธิวิเศษภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พญ. วิภาวี ลักษณากร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 

 

---------------------------------------------------------------