ม.มหิดลรับรางวัล IP Champion 2012วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้ารับรางวัล “IP Champion 2012” ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร จากนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 20 ปี กรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัล เพชร IP และ IP Champion ให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยคัดเลือกจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------