สัมมนา “ถอดบทเรียน...ป้องกันน้ำท่วม มหิดล ศาลายา และการจัดการภัยพิบัติในอนาคต”
 


 

วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา “ถอดบทเรียน...ป้องกันน้ำท่วมมหิดลศาลายาและการจัดการภัยพิบัติในอนาคต” การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิธีการป้องกันอุทกภัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันภัยพิบัติในอนาคต และเพื่อขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอุทกภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานมีการเสวนาในรูปแบบ Story Telling 2 ช่วง เพื่อเก็บข้อมูลที่มีคุณค่าจากประสบการณ์ป้องกันน้ำท่วมมหิดล ศาลายา และการช่วยเหลือชุมชน พร้อมทั้งเสนอบทเรียนอันมีคุณค่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติในอนาคต โดย รศ. ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และมีการแสดงดนตรี “หัวใจใหญ่กว่าน้ำ” โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ในภาคบ่ายมีการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต” ในมิติต่างๆ ดังนี้ มิติทางการเมืองการปกครอง, มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, มิติทางการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมิติทางการแพทย์

จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีพระคุณในการปกป้องพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และช่วยเหลือชุมชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ และ ที่นี่

 

 

--------------------------------------------------------------