เวทีเสวนา “การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน” 

28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานเปิดงานเสวนา “ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน” ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน” จัดโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

การเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประสบการณ์การทำงาน บทเรียน และทุนศักยภาพการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดและการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพระหว่างสถาบันวิชาการ ท้องถิ่น และเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาประเทศ

 

--------------------------------------------------------------