“สวัสดี .... มหาสวัสดี” กิจกรรมฟื้นฟูชุมชนพุทธมณฑลหลังอุทกภัย
วันที่ 4 มีนาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนพุทธมณฑลหลังอุทกภัย “สวัสดี ... มหาสวัสดี” และเข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้แทนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ เข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานในโอกาสเดียวกันนี้ ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 

 

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ อาทิ ความรู้ทางด้านสุขภาพ อาหารการกิน และการเรียนสู้น้ำ เป็นต้น จากนั้น มูลนิธิชีววิถี ภาคีเครือข่ายและประชาชน จัดพิธีทอดผ้าป่า “เมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้าน” และกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ โดย พระเมธาวินัยรส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และการเสวนา “กิน อยู่ อย่างไรยามน้ำมา” โดยมีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พุทธมณฑล ร่วมเสวนา บอกเล่าการใช้ชีวิต การเตรียมความพร้อมในช่วงที่ประสบอุทกภัย

โครงการ “คืนความรู้ฟื้นฟูพุทธมณฑล” เป็นภารกิจวิจัยชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจให้นักวิชาการได้นำความรู้ความสามารถพัฒนาสังคมร่วมกับชุมชน โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล และนำสู่การฟื้นฟูสุขภาวะของคนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแลตนเองในช่วงอุทกภัย และการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

----------------------------------------------------------------