มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมระดมความร่วมมือ ป้องกันน้ำท่วม Flood Way
ฝั่งทิศตะวันตก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความร่วมมือในการป้องกันน้ำท่วมเพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหารจัดการและป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจหลักๆ ของ Flood Way ฝั่งทิศตะวันตก ตามแผนงานของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ (กยน.) โดยมี ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบรูณะฟื้นฟูอาคารสถานที่และเสนาสนะของวัดที่ประสบอุทกภัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานพุทธมณฑล กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ องค์การบริหารส่วนตำบล โรงแรม รอยัลเจมส์ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด เป็นต้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง มหาวิทยลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

----------------------------------------------------------------