สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้าน นโยบายการเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ไทย เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ อาคารสหประชาชาติ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้านนโยบายการเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ไทย เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ในหัวข้อ “555 คุณไม่ได้บ้าถ้ากล้ากิน” เพื่อตอบคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรคนไทยจึงจะเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ ให้หลากหลาย ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ” ซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ให้มีการบริโภคผัก ผลไม้มากมายในประชากรไทย แต่ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยยังพบว่าคนไทยมากกว่าร้อยละ 75 บริโภคผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ นอกจากนี้ความชุกของปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือการบริโภคผักและผลไม้น้อย ดังนั้นจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการกำหนดให้มีนโยบายการเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ไทยเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยและลดการสูญเสียงบประมาณของชาติในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง โดยในงานดังกล่าวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

---------------------------------------------------------------