งานสัมมนานานาชาติ “ศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน”


 

 

วันที่ 17 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนานานาชาติเรื่อง “ศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน” จัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเลขานุการของศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสันนิบาตโลกมุสลิม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา โดยเชิญผู้นำศาสนาจากประเทศกลุ่มอาเซียน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ศาสนาเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำศาสนาทั้ง 5 ศาสนาในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพื่อนำตัวอย่างที่ดีไปจัดการความขัดแย้งทางศาสนาหรือความขัดแย้งอื่นๆที่สามารถใช้หลักการและกระบวนการศาสนาเข้าไปเยียวยาให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติสุข อันเป็นรากฐานที่มั่นคงต่อประชาคมอาเซียนในระยะยาวต่อไป

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------