นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2555


 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ อาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2555 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วยผลงานงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น/พื้นที่ เรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี” โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ลุ่มน้ำสายบุรีครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แต่ปัจจุบันมีเหตุปัจจัยหลายประการทำให้ฐานทรัพยากรเสื่อมสภาพลงอย่างรวด เร็วและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก

โครงการ “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี” เป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) และแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ที่มีปัญหา เช่น ความไม่สงบ ความหวาดระแวง สามารถใช้งานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือของการพัฒนา และสร้างความไว้วางใจระหว่างฝ่ายต่างๆได้

งานวิจัยนี้ทำให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้งานวิจัยเข้าไปช่วยสร้างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างการยอมรับจากภาครัฐ เป็นรูปแบบตัวอย่างเพื่อการขยายผลที่จะให้ประชาชนเข้าร่วมใจการแก้ปัญหาพื้นที่

 

 

 

---------------------------------------------------------------