มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นและนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554วันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2555 “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และมอบเกียรติบัตรรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภท นักบริหารโรงพยาบาลเฉพาะทางดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 แก่ ศาสตราจารย์
รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2554 แก่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักบริหารและนักวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ได้กำหนดขึ้น

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------