นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คว้ารางวัลจากงาน i-CREATe 2012
(International Convention on Rehabilitation Engineering
& Assistive Technology)

 

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในงาน International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology 2012 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผลงานทางด้าน “เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลจำนวน 3 ผลงาน ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “ระบบตอบสนองต่อกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต” เป็น ผลงานของ นางสาว ปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ นายธาดา จิระจรัส นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ นายธันวา พัฒนพณิชกุลม นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ นางสาว ชนนิกานต์ ง้วนประเสริฐ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีที่ปรึกษารวม 3 ท่านคือ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ แพทย์หญิงวิภาวี ลักษณากร จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมจากห้องปฏิบัติการการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ (Brain Computer Interface Lab, BCI LAB) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อผลงาน Portable Assistive Arm for Persons with Disability เป็นผลงานของ นายยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ นายเจษฎา อานิล นายคุณาวัฒน์ ล่วงรัตน์ นางสาวจันนิภา แซ่ตั้ง นางสาวสุภัสสร รอดรักษ์ และนายสิทธิชัย เอี่ยมเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

และ รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “เดินดี” เป็นผลงานของ นายจิรวัฒน์ จิตประสูติวิทย์ นายรติกร ชัยวัฒนธรรม และ นายอภิวันท์ ตรังค์ตระกูล โดยมี ดร. เซง เลิศมโนรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

---------------------------------------------------------------