นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand’s Network Security 2011วันที่ 16 มกราคม 2555 ณ ห้องทิพย์อุบล โรงแรมอโนมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม Minimize ประกอบด้วย นายอิสระ รุ่งวิทยากุล นายพงศกร เลิศเกียรติมงคล และนายนิรัช ตติยานุพันธ์วงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวด Thailand’s Network Security 2011 จัดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาและบริษัท The Communication Solution จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชน นักศึกษานำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่าย (Network Security และ Server) ที่ได้จากการศึกษา นำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

ในงานเดียวกัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม Tiramisu ประกอบด้วย นายคณิศร์ สินทัตตโสภณ นางสาวยลนันท์ วิริยะภราดร และนายกิตติธัช เพ็ชร์สว่าง ได้รับรางวัลสปิริตยอดเยี่ยม จากผู้แข่งขันรอบ 12 ทีมสุดท้าย

 

 

--------------------------------------------------------------