ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2555


 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Innovation in Education) ที่จัดขึ้นโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEMEO), KENAN INSTITUTE ASIA, Graduate Institute of Digital Learning and Education, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพ โดยมีอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาผู้เชี่ยวชาญ และการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อนำสู่การประยุกต์นวัตกรรมการศึกษาสู่ห้องเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โครงการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ศึกษา” โดยเน้นย้ำเรื่องการสร้างองค์ความรู้ที่แท้จริงจะต้องรู้จักนำประสบการณ์ ความสามารถที่มีอยู่มาวิเคราะห์และทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงผ่านงานวิจัยและนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นต่อไป จากนั้น เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของเหล่านักวิชาการสาขาต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------