พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
 “อาคารกิติมาศ” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
“อาคารกิติมาศ”
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณาจารย์และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานนามอาคารแห่งนี้ว่า “กิติมาศ” ซึ่งเป็นอาคารสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นประมาณ 58,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการหลักสูตรจิตกรรมและศิลปกรรม หอแสดงศิลปะ สำนักงานและพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้น แนวคิดการออกแบบเน้นการประหยัดพลังงาน มีบรรยากาศแบบสากลด้วยศิลปะสมัยใหม่ เน้นคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยจะเริ่มก่อสร้างในปลายปี พ.ศ. 2555 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2558

 

 

 

---------------------------------------------------------------