ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่นวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 516 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาณดี นิติธรรมยง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับ Prof. Keiji Iramina, Dean of Graduate School และ Prof. Lauwereyns, Chair of International Course จาก Kyushu University ในโอกาสเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น และเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------