บรรยายทางกฎหมาย เรื่อง การใช้ดุลยพินิจในการสั่งการทางปกครอง
28 มีนาคม 2555 ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย บรรยายทางกฎหมาย เรื่อง การใช้ดุลยพินิจในการสั่งการทางปกครอง ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6/2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

--------------------------------------------------------------