มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร คันธรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมชม ในโอกาสนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการและบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย และการกำกับดูแลด้านงานอุทธรณ์ร้องทุกข์ของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------