มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู สาขาการแต่งตำรา สาขาการวิจัย สาขาการประดิษฐ์ และสาขาการบริการจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กัลยา ยันต์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา รองศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าศูนย์ศึกษาและนโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทุกท่านในที่นี้ล้วนมีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรม และเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆ มาสนองต่อความต้องการของสังคม ร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาการวิจัยที่จะต้องนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาของสังคม สาขาการประดิษฐ์ ซึ่งก็เป็นผลที่ต่อยอดมาจากสิ่งที่วิจัยและประดิษฐ์ออกมาเป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ การแต่งตำรา ก็มีส่วนช่วยในการสาระองค์ความรู้มาจัดเป็นคู่มือสำหรับคนรุ่นใหม่ และถ่ายทอดออกมาในเชิงการบริการวิชาการ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ในฐานะครู ผู้ต้องสอดแทรกแนวความคิดทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย นี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยต้องนำความหลากหลายของศาสตร์ทุกแขนงมาเผยแพร่และแก้ไขปัญหาในสังคมไทยและประเทศให้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ชมวิดีโองานแถลงข่าว ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------