งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการการสื่อสารทางการแพทย์
(Medical communication Center)

 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดงานแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการการสื่อสารทางการแพทย์ (Medical communication Center) ณ ห้องประชุม R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมี ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจ กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมให้เกียรติเปิดงานด้วยการสัมผัสที่หุ่นยนต์ @Home ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ สิ่งประดิษฐ์จากฝีมือนักศึกษาและนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการการแพทย์

 

 

 

---------------------------------------------------------------