Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี

รวมประเด็นคำถามจากงาน “Meet The President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ประจำปี 2555

 
 

วันที่ 6 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ในโอกาสที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ได้เริ่มวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยอธิการบดีได้แนะนำทีมรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ พร้อมนำเสนอนโยบายการบริหารงาน และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 10 แนวทาง

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของทุกส่วนงานได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารกับผู้ บริหาร เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีผู้แทนบุคลากรจากสายงานต่างๆและนักศึกษา จำนวนกว่า 450 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ดูรายละเอียด ที่นี่ดูนโยบายอธิการบดี ที่นี่

 

--------------------------------------------------------------