มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 4
“จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน”

 

 

วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้หัวข้อ “จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน” (Meditation and Transformation) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสตร์ “จิตภาวนา” ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของมนุษย์ องค์กรและสังคม โดยจัดเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอแนวคิด ผลงานวิชาการ อีกทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับบุคคลและองค์กรต่างๆ อันนำไปสู่ผลกระทบต่อสังคมและนโยบายในวงกว้าง

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลและที่ปรึกษาศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน” ว่า ความสำคัญของการเจริญสติ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานนั้นเป็นการปฏิวัติที่แท้จริง “การปฏิวัติแบบที่เป็นมาคือการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อำนาจ ใช้ความรุนแรง แม้จะเกิดอย่างรวดเร็ว แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแบบตื้นๆ ไม่นานก็กลับไปเหมือนเดิม ส่วนการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานนั้นเกิดจากการเปลี่ยนจิตสำนึก เป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยสติ แม้จะช้า แต่ลึก หนักแน่น และจะไม่เปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมอีก เป็นการปฏิวัติที่แท้จริง”

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------