พิธีเปิดการประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ
ครั้งที่ 14

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพลเรือตรีวิเลิศ สมาบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวรายงานและต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14 เรื่อง “2015 ประชาคมอาเซียน: ความท้าทายของประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

การประชุมวิชาการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทัพเรือ โดยแต่ละสถาบันจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 2015 ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายของประเทศไทย โดยนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองอธิบดีกรมอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายและการนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการของทั้ง 4 สถาบัน

ชมวิดีโอ ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------