วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในช่วงเช้ามีปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 10 เรื่อง “แนวคิดในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันวิจัย...ผลการศึกษาการปฏิรูประบบวิจัยไทย” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสุขในองค์กร : HAPPY WORKPLACE” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และในช่วงบ่ายมีการประชุมวิชาการและเสวนาเรื่อง “การเสพติดและสารเสพติดภัยต่อชีวิตและสังคม” โดยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ , รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม) ชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคธาลัสซีเมียฟรี ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล 120 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

 

 

---------------------------------------------------------------