ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายแพทย์สุพรรณ
ศรีธรรมา
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร โดยจะเปิดอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรบันฑิตโฮมีโอพาธีย์”เป็นหลักสูตรแรก

 

 

---------------------------------------------------------------