พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี
 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทยจำนวน 9 ศูนย์ในมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทั้งสิ้น 2 ศูนย์คือ ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านวัสดุและระบบอัจฉริยะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัยมหิดลด้านเทคโนโลยีนาโนในการวินิจฉัยและรักษามะเร็ง ซึ่ง ศาสตราจารย์ พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีลงนาม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ละ 20 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยมหิดล สมทบงบประมาณอีกศูนย์ละ 20 ล้านบาท

 

 

 

---------------------------------------------------------------