มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีเสวนาเตรียมพร้อมเข้าประชาคมอาเซียน
“เปิดประตู MU สู่อาเซียน”

 

วันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “เปิดประตู MU สู่ Asean” จากนั้น ฯพณฯ ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง “ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยไทยในอาเซียน”โดยย้ำว่าการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสในการออกไปแข่งขันในอาเซียนและระดับโลกต่อไป

ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเพื่อต่อยอดและสร้างคุณค่าของงานวิจัยออกสู่สังคม พัฒนาและส่งเสริมงานบริการสังคม ยิ่งสังคมมีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นมหาวิทยาลัยมหิดล จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่มีวิธี กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------