มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยมหิดลคัดเลือกผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทรางวัล คือ ประเภทดีเลิศ และประเภทดีเด่นเฉพาะทาง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศจะได้รับเงินสด ๔๐๐,๐๐๐ บาท ประเภทดีเด่นเฉพาะทางจะได้รับเงินสดรางวัลละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทดีเลิศ กำหนดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องส่งผลงานอย่างน้อย ๔ ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย การแต่งตำรา การประดิษฐ์ ความเป็นครู และการบริการ และจะต้องมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ นับตั้งแต่มีการจัดตั้งรางวัล มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทดีเลิศเพียง ๕ ท่าน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศ แต่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเด่นเฉพาะทางทั้งหมด ๕ สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู สาขาการวิจัย สาขาการประดิษฐ์ สาขาการแต่งตำรา และ สาขาการบริการ ดังนี้


รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จัดทำหนังสือสมุนไพรไทยทางทันต กรรม ตลอดจนมีส่วนร่วมวิจัยในโครงการ "ฟ้าทะลายโจรเจล ร่วมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ" ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งภายในประเทศ และ ๑๓ ประเทศทั่วโลก โดยสามารถลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมยาจากต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่ามาก ผู้ป่วยทุกระดับชั้นจึงมีสิทธิได้รับการรักษาด้วยยานี้ได้ นอกจากนี้ อาจารย์เป็นผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม พร้อมรับฟังปัญหา และต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่นักศึกษา ดูแลนักศึกษาเสมือนลูกหลานของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นให้มีความรู้ที่ทันสมัย ควบคู่กับมีจริยธรรมและจรรยาแห่งวิชาชีพ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๔๖ เรื่อง และมีอนุสิทธิบัตร จำนวน ๓ เรื่อง เคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัยที่เน้นการสร้างความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเส้นใยพอลิเอทิลีน สำหรับการประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน และกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาเส้นใยความแข็งแรงสูง การพัฒนาเส้นด้ายหญ้าเทียม การพัฒนาสิ่งทอเทคนิคชนิดเปลี่ยนสีได้ ตามการกระตุ้นด้วยแสงยูวี และการพัฒนากระบวนการใหม่ในการแยกเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับผลงานวิจัย โดยใช้รูปแบบการสอนแบบยืดหยุ่นสังเกตผู้เรียนเป็นหลัก ยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดและตั้งคำถามด้วยตัวเอง

 

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัย เรื่อง “SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculento Craniz)” หรือ การสร้างแผนที่พันธุกรรมและการประยุกต์ใช้เพื่อการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณลักษณะที่ดี ตรงตามความต้องการของตลาดและเกษตรกรผู้ปลูก ให้ปริมาณผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง โดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำสูง ผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า ๓๐ เรื่อง โดยองค์ความรู้ที่ได้นั้นมีศักยภาพและสามารถนำมาประยุกต์ช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตรอันเป็นฐานหลักสำคัญของประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำมาสู่ความเข้มแข็งทั้งในระบบสังคมและเศรษฐกิจของชาติต่อไปรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กัลยา ยันต์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการประดิษฐ์ “แผ่นยางกันน้ำลายสไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ (วัสดุพอลิ เมอร์ปลอดการแพ้)” ซึ่งในงานทางทันตกรรม พบว่าแผ่นยางกันน้ำลายที่ทำจากยางธรรมชาติทำให้เกิดอาการแพ้สูง โดยการแพ้เกิดจากได้ทั้งการแพ้สารเคมีที่ผสมเข้าไปในขบวนการผลิต รวมทั้งการแพ้โปรตีนที่อยู่ในน้ำยางธรรมชาติ อีกทั้งแผ่นยางกันน้ำลายที่มีใช้กันอยู่ในประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด เพราะยังไม่มีการผลิตใช้เองภายในประเทศ ผลงานการประดิษฐ์แผ่นยางกันน้ำลายที่ทำจากยางสังเคราะห์สไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์นี้ นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ยังเป็นการรวมข้อดีของสมบัติทางกายภาพที่มีความยืดหยุ่นของยางธรรมชาติและการขึ้นรูปได้ง่ายของพลาสติกเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ได้แผ่นยางกันน้ำลายที่มีคุณภาพและปลอดการแพ้จากผลการวิจัย และได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "วัสดุโพลิเมอร์ปลอดการแพ้" ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.
สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการแต่งตำรา “การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน” เป็นหนังสือด้านการจัดการชายฝั่งที่มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทย เขียนจากประสบการณ์ตรงในการศึกษาและวิจัยด้านการจัดการชายฝั่งกว่า ๓๐ โครงการ ใน ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมาของผู้เขียน มิได้แปลจากหนังสือต่างประเทศอย่างทั่วไป มีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดการชายฝั่ง ทฤษฎีและหลักการของการจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ รวมไปถึงแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติ การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการชายฝั่ง ผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้งการสรุปท้ายบทที่ได้นำเสนอทิศทางและสิ่งท้าทายต่อการจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต เหมาะสมที่จะใช้เป็นคู่มือสำหรับนักจัดการชายฝั่งทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.
พิมพวัลย์ บุญมงคล
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและนโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยด้านผู้หญิงกับสุขภาพ ความรุนแรงต่อผู้หญิง อนามัยการเจริญพันธุ์ เอชไอวี วัณโรค และประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงกับบุหรี่ ผลิตผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมของผู้วางนโยบายสุขภาพในระดับต่างๆ และเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรฝึกอบรมผุ้นำระยะสั้นด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ และไทย-ลาว) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ – ปัจจุบัน และยังได้ร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัยและตำราของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีแหล่งค้นคว้าทางด้านงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการ และด้านการวิจัยของประเทศ

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------