“พิธีเปิด MU Cyber Club @ MLC” 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ MU Cyber Club ภายใต้รูปแบบ “Multi-IT Services” โดยจัดเป็นสถานที่สำหรับให้บริการ MU Wi-Fi , Computer Lab, LCD Monitor for Group Discussion, ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ Tele-Presence, ห้อง Mini-theater, ห้องประชุมทั่วไป และ True Lab@Mahidol เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้อย่างเต็มที่ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------