การประชุมเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 
 

วันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษเรื่อง “บัณฑิตศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21” ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2554

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------