ความคืบหน้าการก่อสร้าง “มหิดลสิทธาคาร”

28 กุมภาพันธ์ 2555 รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของการดำเนินงานก่อสร้างมหิดลสิทธาคาร

 

 

--------------------------------------------------------------