พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU – SUP#8)
 

วันที่ 16 มีนาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU – SUP#8)” และบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------