การประชุมคณะดำเนินงานสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) 

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพโลกมหิดล ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมศาลายา (สระบัว) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้แสดงบทบาทสำคัญและเป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพโลก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมด้านสุขภาพโลกของภูมิภาคอาเซียนภายในค.ศ. 2015 โดยมีพันธกิจที่สำคัญคือ เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพโลก โดยเฉพาะในภูมิภาค

 

 

 

---------------------------------------------------------------