รพ.รามาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ รพ.หัวเฉียว


 
 

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ และทีมผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับนายสุธี เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางการแพทย์ อันนำไปสู่ศักยภาพการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว

 

 

---------------------------------------------------------------