โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555  ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิด โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” โดยมี ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และนางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์” โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2555 ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

----------------------------------------------------------------