โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 

วันที่ 10 มกราคม 2555 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” โดยมีศาสตราจารย์ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบสวัสดิการ ,สิทธิประโยชน์ รวมถึงสร้างสัมพันธไมตรีกับบุคลากรจากต่างหน่วยงานด้วยกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ. นครปฐม

จากนั้นมีการเสวนาโดยนางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล หัวข้อ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และอาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย หัวหน้าหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลบรรยายหัวข้อบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมเพื่อการทำงาน

 

 

--------------------------------------------------------------