นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry จากประเทศกรีซนางสาวภัทรพร ใจขาน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Structural Modifications of Virtual Lead Active on Alpha 7Nicotinic Acetylcholine as Anticancer Agents” จากงานประชุมวิชาการ 15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยมี รศ.ดร.โอภา วัชระคุปต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้มีนักวิจัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน จำนวนกว่า 350 คน จากประเทศต่าง ๆ อาทิ อัลจีเรีย,บัลแกเรีย,ไซปรัส,เดนมาร์ก,ฝรั่งเศส,อิตาลี,โรมาเนีย, สหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งในงานนี้มีการนำเสนอและอภิปรายในหลากหลายประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านเคมีของยา เช่น structure and fragment based drug design การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่จะพัฒนาเป็นยา นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับ ความสำคัญของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงระดับพันธุกรรม (epigenetics) และการใช้ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) ที่นำไปสู่การพัฒนายาด้วยเทคนิคใหม่ๆ เพื่อการนำส่งยาและออกฤทธิ์ ที่เป้าหมายอย่างจำเพาะเจาะจง

 

 

----------------------------------------------------------------