การประชุมระดมความคิดเพื่อร่วมเสนอ “นโยบายและยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทย ในระยะเวลา 5 ปี” (ปีงบประมาณ 2555 - 2559)
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีการประชุมระดมความคิดเพื่อร่วมเสนอ “นโยบายและยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทยในระยะเวลา 5 ปี” (ประจำปีงบประมาณ 2555-2559) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย ร่วมกันหารือทิศทางนโยบายการวิจัยพืชสมุนไพรของไทยในอนาคตให้ชัดเจน รวมทั้งสามารถมีโอกาสในการแข่งขันทางโลกธุรกิจที่ดีขึ้น

 

 

 

---------------------------------------------------------------