เปิดค่ายเยาวชน “Power Green Camp” รุ่นที่ 7

 
  

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริตกุล รองคณบดีฝ่ายคลังบริหารสินทรัพย์และการระดมทุน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “Power Green Camp” รุ่นที่ 7 และ โครงการค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 โดยมีคุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับเยาวชน พร้อมให้โอวาท ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “Power Green Camp” รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเยาวชนให้สามารถปรับตัว เตรียมพร้อม และดำเนินชีวิต ในโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีแนวทางการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) ทฎษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) รวมทั้งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนอกและในห้องเรียน รวมทั้งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายใต้กรอบแนวคิด “ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว” ("Going Green - Going Cool - Going One ASEAN") โดยมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนำทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชน ชุมชน และสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ มีเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------