มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่หลากหลายสาขาและมีคุณค่าในการเชิงข่าว แต่ยังขาดการมองและวิเคราะห์เชิงประเด็น ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการพร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 120 คนจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบดูแลงานทางด้านการวิจัย งานสื่อสารองค์กร และนักประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยลัยมหิดล ศาลายา

โครงการสัมมนาปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 โดยแบ่งออกเป็นการบรรยายจากวิทยากรจากสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ โดย นายภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ประเด็นเชิงข่าว และการวิเคราะห์สื่อที่เหมาะสม” ซึ่งเสนอให้นักวิจัยและผู้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ต้องมองหา วิเคราะห์ประเด็นที่จะนำเสนอให้ได้และจะเลือกสื่อที่จะนำเสนองานเหล่านั้นในสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อออกไป งานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลมีเป็นจำนวนมากหลายๆ เรื่องมีความสำคัญต่อสังคม ให้สมกับที่เป็นปัญญาของแผ่นดิน เป็นแหล่งความรู้ของสังคมที่แท้จริง จากนั้น นายปฏิวัติ วสิกชาติ บรรณาธิการข่าวสถานีข่าว TNN24 บรรยายเรื่อง “งานวิจัย/วิชาการ กับสถานการณ์ปัจจุบัน” ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมาจากงานข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ และลักษณะของข่าวงานวิชาการ/ งานวิจัยที่จะนำเสนอ เทคนิคต่าง ๆ ที่จะสร้างงานวิจัยและวิชาการให้แป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ในภาคบ่าย เปิดเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานข่าวกับสื่อมวลชน ประสบการณ์จากนักประชาสัมพันธ์ โดย นางวริศรา ทาทอง นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และนางศิริพร โกสุม นักประชาสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จากนั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ได้แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งนำเสนอแผนของแต่ละกลุ่มสาขา

 

 

--------------------------------------------------------------