มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2555
 

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2555 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.) ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

ในการนี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้แก่ที่ประชุม ทปอ. ว่าต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศในสาขาที่ขาดแคลน และช่วยดูเรื่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาพนักงานที่เข้าไปทำงานระยะหนึ่งเมื่อได้รับสวัสดิการไม่เท่าเทียมกับบุคลากรอื่นๆก็จะมาเรียกร้องกับรัฐบาลให้เพิ่มสวัสดิการต่างๆให้เทียมกัน ดังนั้นก่อนที่มหาวิทยาลัยจะรับบุคลากรเพิ่มควรคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นด้วย

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่าที่ประชุมได้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษารับนักศึกษาในระบบรับตรงพร้อมกันทั้งหมดในช่วงเดือนมกราคม เพื่อช่วยลดปริมาณการสอบ และลดค่าใช้จ่ายนักเรียนและผู้ปกครองลงทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุม ทปอ.ยังมีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธาน ทปอ. ต่อไปอีกหนึ่งวาระด้วย

 

 

 

---------------------------------------------------------------