มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะสื่อมวลชนต่างประเทศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสื่อมวลชนจากสหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส ประเทศออสเตรีย ประเทศโปแลนด์ ประเทศอังการี ประเทศเนเธอแลนด์ ประเทศเยอรมัน และประเทศตุรกี ในโอกาสเข้าเยี่ยมและสัมภาษณ์นักวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ "SEA-EU-NET" ซึ่งเป็นโครงการขยายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างความร่วมมือและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองภูมิภาค

ในโอกาสนี้ Prof. Timothy William Flegel คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอการพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกุ้งเพื่อนำไปสู่การผลิตกุ้งที่มีคุณภาพสูง, Prof.Nick White คณะเวชศาสตร์เขตร้อน นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านมาลาเรีย การแพร่กระจาย การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคในพื้นที่ต่างๆ, ศาสตราจารย์พิไล
พูลสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องนกเงือกในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และศาสตราจารย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล สถาบันชีวิวิทยาศาสตร์โมเลกุล นำเสนอผลงานเรื่องวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก จากนั้น คณะสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจและซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยแต่ละด้าน ณ ห้องประชุมภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

 

 

----------------------------------------------------------------