การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง “กระบวนการบอกกล่าวเพื่อขอความยินยอมเข้าร่วมวิจัย” 

วันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ชูศรี
พิศลยบุตร
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการบอกกล่าวเพื่อขอความยินบอมเข้าร่วมวิจัย ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง กระบวนการบอกกล่าวเพื่อขอความยินยอมให้เข้าร่วมวิจัย และข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในเอกสารชี้แจงโครงการวิจัย โดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ กรณีศึกษา และการปรับแก้ไขเอกสารชี้แจงโครงการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

---------------------------------------------------------------