มหาวิทยาลัยมหิดล รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2554 โดยมี ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.ดร.วณิช วรรณพฤกษ์ เป็นประธานผู้ประเมินภายนอก พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินภายนอกเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายนอก

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จัดขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) ทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและสาธารณชน

การแบ่งทีมการประเมินพัฒนาคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ที่นี่

 

 

---------------------------------------------------------------