ครบรอบ 21 ปี ราชสุดามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยราชสุดา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2555 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ และเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรศรัทธาในองค์กร และหน้าที่ของตน ในโอกาสนี้มีผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ รองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลณสรรค์ สายขุน จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

วิทยาลัยราชสุดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 และครบรอบ 21 ปีในปีนี้ มีปรัชญาที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการแก่ คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตคนพิการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

 

 

 

---------------------------------------------------------------