มหาวิทยาลัยมหิดล วางแนวทางการพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมและแถลงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นำเสนอนโยบายการพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2556-2559 ณ ห้องประชุม อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน ระดับภาควิชา ระดับโครงการ โดยมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ อาทิ การแสวงหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก พัฒนาศักยภาพนักวิจัย การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือศาลายา การจัดทำ website ทั้งระบบ internet และ intranet ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การวางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย

 

 

---------------------------------------------------------------