ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากสำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ดูงานจากสำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 ท่าน โดยคณะได้ให้ความสนใจระบบการวิจัยและระบบสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้กล่าวถึงสิ่งที่สำคัญของการสร้างงานวิจัยว่า “การวิจัยนั้นไม่ใช่แค่เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ แต่สิ่งสำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะนำงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ได้จริง”

 

 

 

---------------------------------------------------------------