ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดงานแถลงข่าว
โครงการชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดงานแถลงข่าวโครงการเมธีวิจัยอาวุโส (สกว.) โครงการชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนไทยโซ่งที่หมู่บ้านไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

โครงการวิจัยชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ มี ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นระยะเวลา 2 ปี (2553 – 2555) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยการใช้ภาษาและทัศนคติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยที่มีผลต่อการสูญหายของภาษาและวัฒนธรรม และค้นหาชุมชนต้นแบบที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมการทำงานแบบเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับชุมชน

ผลการวิจัยในปีแรกพบว่าชุมชนไทยโซ่งในทุกจังหวัดที่ศึกษามีการรวมกลุ่มขององค์กรชาวบ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีพลังในการรักษามรดกวัฒนธรรม มีผู้นำที่เสียสละเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน มีทักษะในการประสานงานหรือจัดการองค์กรโดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงนับได้ว่าชุมชนไทยโซ่งมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------