แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษพลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภาครั้งที่ 457 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับรางวัล ในสาขาสังคมวิทยา และ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภน คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำหรับผลงานวิจัยดีเยี่ยม ได้แก่ เรื่อง “กลไกของแอมเฟตามีนในการทำลายเซลล์ประสาทก่อโรคสมองเสื่อม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ

 

 

 

---------------------------------------------------------------